Czym charakteryzuje się zawód doradcy podatkowego?

Doradca podatkowy jest wolnym zawodem zaufania publicznego, który pojawił się w Polsce wraz z wprowadzeniem gospodarki rynkowej. Został oficjalnie uznany 1 stycznia 1997r., tak więc nie ma jeszcze nawet 20 lat!

Wszystkie informacje dotyczące tego zawodu – jego wykonywania, funkcjonowania, a także organizacji samorządu doradców podatkowych znajdują się w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 1996 r., nr 102, poz. 475). Można więc rzec, iż doradca podatkowy jest zawodem regulowanym, a ten epitet oznacza nic innego jak fakt, iż wykonywanie tej profesji jest unormowane określonymi przepisami.

Czynności, z którymi musi zmierzyć się doradca podatkowy w ciągu swojej codziennej pracy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1-4 ustawy obejmują swoim zakresem:
1. Udzielanie podatnikom, płatnikom, inkasentom (na ich zlecenie lub na ich rzecz) porad, opinii oraz wyjaśnień z obszaru ich obowiązków podatkowych i celnych, jak również w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami
2. Reprezentowanie podatników, płatników, inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w strefie sądowej kontroli decyzji, postanowień oraz innych aktów administracyjnych w kwestiach wymienionych wyżej.
3. Prowadzenie (w imieniu i na rzecz podatników, płatników oraz inkasentów) ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, a także udzielanie im pomocy w tej dziedzinie.
4. Sporządzanie (w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów) zeznań i deklaracji podatkowych, a także udzielanie im pomocy w tej dziedzinie.

Powyższe czynności podlegają ochronie ustawowej, a więc wykonywanie ich przez osoby nieuprawnione jest zabronione i grozi karą grzywny.

Osoby uprawnione do wykonywania czynności podatkowych to:
1. Osoby fizyczne, które uzyskały wpis na listę doradców podatkowych sterowaną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.
2. Adwokaci i radcy prawni.
3. Osoby prawne wpisane do prowadzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Z kolei osoba wpisana na wyżej wspomniany rejestr musi cechować się posiadaniem kompletnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniem z pełni praw publicznych, posiadaniem nieskazitelnej opinii i wyższego wykształcenia, odbyciem półrocznej praktyki zawodowej w naszym kraju, zdaniem należytego egzaminu na doradcę podatkowego, aż wreszcie, w terminie nie późniejszym niż 3 lata od zdania egzaminu, wystąpieniem z wnioskiem o wpis na listę doradców podatkowych.

Jak widać, droga do uzyskania statusu doradcy podatkowego może dla niektórych okazać się ciężka i mozolna, jednak praca sama w sobie jest interesująca i odpowiedzialna.

Profesjonalną kadrę doradców podatkowych zapewnia biuro rachunkowe KBR z Katowic.