Czym jest rozdzielność majątkowa?

W dzisiejszych czasach coraz częściej słyszy się o tym, że przed zawarciem małżeństwa narzeczeni postanawiają spisać umowę przedmałżeńską w formie aktu notarialnego, czyli tzw. intercyzycy. W ubiegłych latach takie umowy były spisywane głównie przez gwiazdy i przez osoby bardzo bogate. Dziś intercyzę podpisuje się coraz częściej, dzięki czemu ustanawiana jest pomiędzy małżonkami rozdzielczość majątkowa. Co ona oznacza i jakie niesie za sobą konsekwencje?

Zawarcie przedślubnej umowy ma na celu ustanowienie rozdzielczości majątkowej pomiędzy przyszłymi małżonkami. Jej największym skutkiem jest to, że w małżeństwie nie występuje pojęcie majątku wspólnego. Zarówno mąż, jak i żona posiadają odrębny majątek. Jeśli dojdzie do egzekucji jakichkolwiek praw np. z majątku męża, to nie będą one dotyczyły majątku jego małżonki. Taki podział mienia dokonywany jest w formie umowy zawartej u notariusza.

Aby móc podpisać umowę przedmałżeńską, czyli intercyzę, konieczne jest posiadanie przez strony pełnej zdolności do czynności prawnych. Strony muszą też być zgodne co do tego, że decydują się ustanowić rodzaj ustroju majątkowego rozdzielczego. Jeśli są one już małżeństwem, to do zawarcia intercyzy wymagane jest okazanie u notariusza aktu małżeństwa. Przepisy prawa nie wymagają, aby małżonkowie w jakikolwiek sposób uzasadnili chęć zawarcia umowy o rozdzielczości majątkowej. Intercyzę można podpisać za pośrednictwem pełnomocników małżonków.

Podobnie jak każdą inną umowę, intercyzę można rozwiązać i zmienić. Jeśli umowa o rozdzielczości majątkowej zostaje rozwiązana w trakcie trwania związku małżeńskiego, to wówczas automatycznie pomiędzy małżonkami następuje wspólność ustawowa, o ile nie postanowili oni inaczej.

Generalnie, intercyza podpisywana jest w celu ustanowienia rozdzielczości majątków małżonków. W takim przypadku żona i mąż samodzielnie, oddzielnie pomnażają swój majątek. Mają prawo do swobodnego rozporządzania nim i druga strona intercyzy nie może się sprzeciwić jakimkolwiek decyzjom w tym zakresie.

Źródło: Prawneinfo.pl