Gdy zdecydujesz się na rozwód

Decyzja o wniesieniu do sądu pozwu rozwodowego nie należy do łatwych. Jej podjęcie wymaga głębokiego namysłu oraz podstawowej wiedzy prawnej, którą postaramy się przybliżyć.

Kiedy możliwe jest uzyskanie rozwodu?
Rozwód może być orzeczony wyłącznie wtedy, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego w trzech płaszczyznach, tzn. gdy ustały pomiędzy nimi więzi: fizyczna, psychiczna i gospodarcza. Jednakże w pewnych sytuacjach sąd nie udzieli rozwodu, pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, mianowicie:

 • gdy wskutek wydania wyroku rozwodowego mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,

 • gdy orzeczenie rozwodu w danej sytuacji jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,

 • gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwiązanie małżeństwa.

Jak powinien wyglądać pozew o rozwód?
Pozew rozwodowy powinien zawierać następujące elementy:

 • nazwę i adres sądu, do którego jest skierowany,

 • imiona i nazwiska stron oraz ich pełnomocników,

 • żądanie orzeczenia przez sąd rozwodu, ewentualnie wraz z żądaniem odstąpienia od orzekania o winie (gdy nie będzie takiego żądania, sąd ma obowiązek ustalić, kto jest winny rozpadu małżeństwa),

 • uzasadnienie żądania rozwodu oraz powołanie dowodów: wskazanie nazwisk i adresów świadków, dokumenty, zdjęcia,

 • do pozwu należy załączyć odpis aktu małżeństwa,

 • pozew należy własnoręcznie podpisać.

Dodatkowo, w pozwie można umieścić:

 • plan wychowawczy, czyli ustalenia dot. sprawowania opieki nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,

 • żądanie zasądzenia od drugiego małżonka alimentów,

 • wniosek o podział majątku wspólnego (sąd dokona podziału, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu, w praktyce sąd bardzo rzadko orzeka o podziale).

Pozew o rozwód należy złożyć w dwóch egzemplarzach do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce wspólnego zamieszkania małżonków, jeżeli przynajmniej jedno z nich nadal tam mieszka. W innym przypadku, właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a jeżeli nie jest znane miejsce jego pobytu, pozew należy złożyć do sądu miejsca zamieszkania powoda. Pozew podlega opłacie w wysokości 600 zł.
W przypadku rozwodu bez orzekania o winie połowa opłaty podlega zwrotowi.


Co zawiera wyrok rozwodowy?

W wyroku rozwodowym sąd obligatoryjnie orzeka o:

 • rozwiązaniu małżeństwa,

 • winie za rozkład pożycia małżeńskiego,

 • władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem,

 • kontaktach rodziców z dzieckiem,

 • alimentach na rzecz dziecka.

Ponadto, sąd może rozstrzygnąć o:

 • podziale wspólnego majątku małżonków (jeżeli nie spowoduje to zwłoki w sprawie rozwodowej) – na żądanie jednego z małżonków,

 • eksmisji małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania – na żądanie jednego
  z małżonków,

 • podziale wspólnego mieszkania bądź też przyznania go jednemu z małżonków – na zgodny wniosek małżonków,

 • alimentach na rzecz rozwiedzionych małżonków – na żądanie jednego z małżonków.

Warto skorzystać z pomocy profesjonalisty

Gdy już zdecydujesz się na rozwód, warto skorzystać z usług prawnika – adwokata lub radcy prawnego, który dopilnuje formalności i przeprowadzi cię przez trudy postępowania sądowego.

>Więcej na temat rozwodów można przeczytać na blogu prawniczym na stronie Kancelarii Kubisa, Banasik, Wencka i Partnerzy – Spółka Radców Prawnych z Katowic.