Jak wnioskować o umorzenie grzywny?

Umorzenie grzywny

Jedną z kar, jakie mogą być nałożone chociażby za wykroczenie czy przestępstwo, jest kara grzywny. Jest to kara pieniężna, którą uiszcza osoba dopuszczająca się czynu zabronionego. Grzywna może być orzeczona przez sąd jako kara samoistna, bądź też może ona towarzyszyć karze pozbawienia wolności. Skazany ma prawo do odwołania się od grzywny i może wnioskować o jej warunkowe zawieszenie. Kiedy sąd przychyli się do umorzenia grzywny?

Karą grzywny zagrożone są przestępstwa wymienione w Kodeksie Karnym. Bardzo często w przepisach prawa karnego czytamy o alternatywnej sankcji za dane przestępstwo lub wykroczenie. Jest to najlżejszy wymiar kary, występujący często w parze z ograniczeniem wolności czy nawet pozbawieniem wolności. Sprawca czynu zabronionego może zostać ukarany karą grzywny w przypadku, gdy jego przestępstwo było dokonane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Z taką sytuacją często mamy do czynienia.

Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary grzywny, podobnie jak kary pozbawienia wolności, na dany okres próby, trwający od roku do 3 lat. Okres ten rozpoczyna się od uprawomocnienia się sądowego orzeczenia. Jeśli w okresie próby ukarany przez sąd nie dopuści się przestępstwa, to wówczas sąd odstąpi w ogóle od wykonania kary grzywny. Zawieszenie grzywny możliwe jest wyłącznie wówczas, gdy sąd uzna za wystarczające jej orzeczenie, a nie wykonanie, dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary.

Od wyroku nakładającego grzywnę w pierwszej instancji dana osoba może się odwołać, wnosząc apelację. W apelacji ukarany może wskazać, że została na niego niesłusznie nałożona kara grzywny, bądź też jest ona niewspółmiernie wysoka w stosunku do popełnionego czynu. W apelacji skazany może domagać się obniżenia wysokości grzywny bądź zawieszenia wykonania kary grzywny. Jeśli skazany nie wnosi apelacji co do winy lub kary nałożonej przez sąd, ten przystępuje do ściągnięcia grzywny. Skazany może wnioskować jednak o rozłożenie grzywny na raty, jeśli nie jest jej w stanie zapłacić jednorazowo, albo też może złożyć osądu wniosek o umorzenie grzywny, gdy jego sytuacja finansowa nie pozwala w żadnym przypadku na opłacenie grzywny.

Sąd może samodzielnie odstąpić od wymierzenia grzywny, jeśli dochody sprawcy czynu zabronionego, stosunki majątkowe lub możliwości zarobkowe są zbyt niskie na zapłacenie grzywny i nie ma możliwości jej ściągnięcia w drodze egzekucji z majątku sprawcy. Grzywna generalnie powinna być dostosowana do winy i stanu majątkowego sprawcy. Powinna ona uszczuplić majątek sprawcy w sposób odczuwalny, ale nie może ona jednocześnie doprowadzać winnego na skraj ubóstwa.

Źródło: Prawneinfo.pl