Jak zarejestrować w KRS spółkę z o.o.?

Zarówno założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółki akcyjnej, wymagać będzie od wspólników jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tryb rejestracji spółek kapitałowych został wskazany w Kodeksie Spółek Handlowych. W obu przypadkach należy złożyć do KRS-u właściwy wniosek o zarejestrowanie spółki.

W momencie, kiedy wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podpisują umowę spółki, powoływana jest do życia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Osobowość prawna jest jej nadawana po wpisaniu spółki do rejestru. Wniosek o wpis składa się w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zarejestrowania spółki. We wniosku tym podaje się:

 • - Firmę,
 • - Siedzibę spółki,
 • - Adres spółki,
 • - Przedmiot działalności,
 • - Nazwiska i imiona oraz adresy członków zarządu spółki,
 • - Sposób reprezentowania spółki na zewnątrz,
 • - Nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, o ile ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,
 • - Wysokość kapitału zakładowego spółki,
 • - Wskazanie, czy wspólnik może posiadać kilka udziałów w spółce,
 • - Oznaczenie okoliczności wniesienia do spółki wkładów niepieniężnych przez wspólników, jeśli dotyczy,
 • - Czas trwania spółki,
 • - Oznaczenie pisma przeznaczonego do ogłoszenia spółki, jeśli dotyczy,
 • - Podpisy wszystkich członków zarządu spółki.
Więcej informacji znajdziesz na http://www.kancelariawawa.pl/rejestracja_spolek.html

Przy zawieraniu umowy spółki z o.o. tworzony jest zarząd spółki, który ma kompetencje do zgłoszenia spółki do rejestru. Do wniosku o zarejestrowanie spółki dołącza się umowę spółki, oświadczenie członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione w całości, dowód ustanowienia członków organów spółki, jeśli akt notarialny umowy spółki ich nie wskazuje. Po powołaniu zarządu spółki, organ ten ma 6 miesięcy na złożenie wniosku o rejestrację do sądu rejonowego. Po tym terminie spółka ulegnie rozwiązaniu.

Źródło: Prawneinfo.pl