Kim jest prokurent?

W działalności przedsiębiorstw, zwłaszcza funkcjonujących na rynku w formie spółek, bardzo często do reprezentowania ich interesów wskazywany jest jeden ze wspólników, współwłaściciel lub kompetentny pracownik. Prawo stanowi, że taki reprezentant jest prokurentem.

Prokurent jest według definicji prawnej pełnomocnikiem spółki, dokonującym w jej imieniu czynności związanych ogólnie rzecz ujmując z prowadzonym przedsiębiorstwem. Reprezentuje spółkę na zewnątrz, wobec innych podmiotów i osób fizycznych, ale w jego gestii nie leży podejmowanie żadnych decyzji wewnątrz firmy. Nie może on samodzielnie zmieniać regulaminów pracy, zasad wynagradzania pracowników, awansować podwładnych itp.
Jest to szczególny rodzaj pełnomocnika firmy. Ma on prawo do realizacji działań prawnych, które mają bezpośrednie skutki dla samego przedsiębiorstwa. Dlatego też wybór prokurenta powinien być dobrze przemyślany. Na stanowisko to wybrana powinna być osoba, która posiada odpowiednie kompetencje i jest osobą odpowiedzialną. Prokurent ma możliwość dokonywania wszelkich czynności sądowych na rzecz spółki, w tym jej reprezentowania przed sądami, jednostkami samorządu terytorialnego czy organami państwowymi.

W przypadku spółek kapitałowych, z o.o. i akcyjnej, prokurentem może zostać wspólnik spółki, ale jednocześnie nie może on piastować stanowiska członka zarządu bądź rady nadzorczej.

Aby ustanowić prokurenta, należy spełnić kilka założeń prawnych. Prokurentem nie może bowiem zostać każdy. Może to być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Prokurenta ustanawia przedsiębiorca, a związane jest to z wpisaniem takiej osoby do rejestru przedsiębiorców. Prokurę ustanawia się wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Kodeks cywilny określa, że ustanowienie prokurenta w firmie skutkuje jego upoważnieniem do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych w imieniu przedsiębiorcy.

Jeśli przedsiębiorca uzna, że prokurent nie jest mu już potrzebny, może go odwołać w formie dowolnej, za pośrednictwem jednostronnej czynności prawnej. Prokurent musi być powiadomiony o tym fakcie, podobnie jak sąd rejestrowy.

Źródło: Prawneinfo.pl