Konsekwencje prawne naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Kodeks pracy wyznacza zakres praw i obowiązków pracowniczych względem pracodawcy. Między innymi, bardzo istotnym obowiązkiem spoczywającym na pracowniku jest obowiązek dochowania tajemnicy służbowej. Jeśli pracownik pomimo tego faktu dopuści się rozpowszechnienia tajemnic przedsiębiorstwa, naraża się na poważne konsekwencje prawne. Nie ma przy tym większego znaczenia to, czy jego działanie było nieświadome czy zamierzone.

Wzory użytkowe, patenty, najnowsze niewprowadzone do obiegu produkty, czy informacje mające wpływ na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa, znajdują się pod szczególnym nadzorem firmy. Są one objęte tak zwaną tajemnicą przedsiębiorstwa. Pracownicy firmy naturalnie mają do nich dostęp, ale powinni zachować ich ochronę i nie ujawniać przed osobami trzecimi owych informacji.

W art. 100 § 2 pkt. 5 Kodeksu Pracy jasno wskazano, że każdy pracownik ma obowiązek przestrzegania tajemnicy służbowej. Jeśli pracownik nie dostosuje się do tych wymagań pracodawcy, usankcjonowanych prawnie, naraża się na wypowiedzenie mu umowy o pracę. Pracodawca może nawet w takim przypadku podjąć decyzję o zwolnieniu dyscyplinarnym pracownika, jeśli stwierdzi, że dopuścił się on rażącego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Ujawnienie tajemnic pracodawcy umyślnie i wejście w posiadanie danych, bez przyzwolenia pracodawcy, a także ich przekazanie konkurencyjnej firmie, na pewno zostanie uznane za rażące naruszenie obowiązków zawodowych.

Naruszenie obowiązku przestrzegania tajemnicy służbowej przez pracownika jest postrzegane jako sprzeczne z treścią umowy o pracę i narusza przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Złamanie tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracownika, polegające na ujawnieniu utajnionych informacji technicznych, technologicznych i organizacyjnych przedsiębiorstwa do wiadomości publicznej, skutkuje sankcjami karnymi w stosunku do pracownika.

Źródło: Prawneinfo.pl