Nadanie obywatelstwa w polskim prawie

Tegoroczne wakacje wprowadziły zmiany w prawie, dotyczące trybu nadawania polskiego obywatelstwa obcokrajowcom. Dotychczas należało przebywać w naszym kraju legalnie przez pięć lat i mieć nadany status bezpaństwowca lub mieć nieokreślone obywatelstwo, aby móc bez przeszkód starać się o nadanie obywatelstwa polskiego. Z dniem 15 sierpnia 2012 roku zmieniły się te zasady.

Dodatkową zmianą w prawie polskim tyczącym się obywatelstwa polskiego jest wprowadzenie możliwości łatwego przywrócenia obywatelstwa polskiego osobom, które utraciły je przed 1 stycznia 1999 roku, na mocy poprzednio obowiązujących na terenie Polski przepisów prawa. Obywatelstwo będzie wówczas przywracał minister spraw wewnętrznych. Przede wszystkim, ten przepis obejmie swoim zasięgiem osoby, które pozbawione zostały obywatelstwa polskiego z uwagi na polityczne przekonania.

W chwili obecnej to wojewoda decyduje, kto otrzyma obywatelstwo. Podstawowym warunkiem ku temu jest przebywanie legalnie cudzoziemca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 3 lat. Obywatelstwo polskie jest nadawane w sposób automatyczny, po spełnieniu przez obcokrajowców określonych ustawowo warunków.

Wśród owych warunków wymienić należy:
- Konieczność wykazania posiadanych środków niezbędnych do utrzymania się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez wsparcia ze strony pomocy społecznej,
- Obowiązek wykazania się znajomością języka polskiego.

Legalizacja pobytu cudzoziemców

Cudzoziemiec będzie mógł zostać formalnie Polakiem, bez potrzeby zrzeczenia się posiadanego obywatelstwa. Wojewoda nie będzie mógł zażądać od niego, aby dokonał takiego zrzeczenia się przed naturalizacją. Dotychczas cudzoziemcy nie byli w wielu przypadkach skłonni do ubiegania się o polskie obywatelstwo właśnie z narzuconego obowiązku zrzeczenia się własnej narodowości.

O obywatelstwo najłatwiej będzie się starać tym cudzoziemcom, którzy są:
- Uchodźcami,
- Potomkami Polaków,
- Małżonkami obywateli polskich.

Dziś już nie prezydent, a wojewoda, który ma szansę lepiej poznać cudzoziemca starającego się o nadanie obywatelstwa polskiego, będzie dokonywał takiego nadania.

Źródło: Prawneinfo.pl