Prawo do zachowku

Jednym z praw w zakresie dziedziczenia w Polsce jest prawo do tzw. zachowku. Jest to uprawnienie nadawane najbliższej rodzinie zmarłej osoby, o ile została ona pominięta w sporządzonym przez zmarłego testamencie.

Według polskiego prawa zachowek to instytucja prawa spadkowego. Dzięki niemu spadkobiercy zmarłego nawet gdyby zostali oni pominięci w testamencie, mogą starać się przed sądem o wyznaczenie zachowku. Oznacza to, że celem zachowku jest ochrona praw najbliższych zmarłego. Wysokość zachowku ustalona jest odgórnie, przez ustawę. Jeśli uprawniony do zachowku jest osobą pełnoletnią i zdolną do wykonywania pracy zawodowej, będzie jej się należała połowa ustawowego udziału spadkowego. Wartość ta zostanie zwiększona do 2/3, jeśli uprawnionym do zachowku będzie małoletni bądź osoba trwale niezdolna do pracy.

O ile w zapisach testamentowych najbliżsi zmarłego nie zostali wymienieni, ani nie uzyskali oni darowizny od spadkodawcy, mogą wnosić do sądu roszczenie o zachowek. Właściwym adresatem roszczenia są spadkobiercy testamentowi, którzy wypłacić powinni sumę pieniężną niezbędną do pokrycia bądź uzupełnienia zachowku.

W zakresie najbliższej rodziny prawo spadkowe wymienia wyłącznie:
- Małżonków,
- Rodziców spadkodawcy,
- Zstępnych.

Zachowek nie będzie należny dla dziadków spadkodawcy, czy dla rodzeństwa. Nie będzie on też należny dla osób wydziedziczonych przez spadkodawcę, ale w takiej sytuacji prawo do zachowku przejdzie na zstępnych osoby wydziedziczonej. Będą oni więc mogli ubiegać się o swój zachowek po spadkodawcy.

Według orzeczeń sądowych, prawo do zachowku dziedziczy się po śmierci osoby uprawnionej do jego uzyskania. Jeśli więc syn zmarłego nie zgłosi się z roszczeniem o zachowek po swoim ojcu, a wkrótce umrze, roszczenie z tytułu zachowku przechodzi na wnuków zmarłego. W zastosowaniu są tu takie same zasady, jak w przypadku dziedziczenia majątku po zmarłym. Prawo do dziedziczenia zachowku mają wyłącznie zstępni uprawnionego do jego uzyskania. Takie prawo przysługuje też zstępnym uprawnionych do zachowku, jeśli ci zrzekną się spadku.

Źródło: Prawneinfo.pl