Status opiekuna prawnego seniora

Osoby starsze, które chorują na choroby przewlekłe i mają ograniczone zdolności ruchowe, zwykle przy dokonywaniu normalnych, codziennych czynności, muszą prosić o pomoc osoby trzecie. Seniorzy niejednokrotnie wymagają całodobowej opieki, bez której nie mogliby godnie żyć. Opiekunem osoby starszej w świetle polskie prawa nie może zostać każdy. Do takiej opieki powoływana jest osoba najbliższa seniorowi – małżonek lub inny krewny. To sąd opiekuńczy ustanawia opiekuna osoby starszej. Ma on nadane określone uprawnienia.

Przede wszystkim, opiekun seniora jest jego przedstawicielem ustawowym i ma prawo dokonywania czynności prawnych w jego imieniu. Opiekuna nie ustanawia się, jeśli osoba starsza jest w stanie samodzielnie zadbać o interesy osobiste, zaspokajanie potrzeb życiowych czy też o sprawy majątkowe.

Opiekun osoby starszej musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, prawa publiczne i władzę rodzicielską. Nie może być to osoba skazana np. za przemoc wobec innych osób, czy też przeciw wolności seksualnej. Jeśli sąd opiekuńczy ma wątpliwości, czy wskazany opiekun dobrze będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków, nie nada mu stosownych uprawnień.

Jeśli nikt z krewnych i bliskich osób osoby starszej nie może podjąć się opieki nad nią, sąd opiekuńczy poszukuje opiekuna prawnego jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Opiekun osoby starszej może otrzymywać na swój wniosek wynagrodzenie okresowe lub jednorazowe z zarządzenia sądu opiekuńczego, z tytułu sprawowania opieki nad osobą starszą. Wynagrodzenie to wypłacane jest z dochodów lub majątku osoby starszej, znajdującej się podpieką danego opiekuna, albo ze środków publicznych pomocy społecznej.

Po objęciu opieki nad osobą starszą, dana osoba musi sporządzić inwentarz majątku seniora, do wglądu sądu opiekuńczego. Ma ona prawo do podejmowania czynności, których celem jest dbanie o interes społeczny seniora. Opiekun zarządza majątkiem osoby, która znajduje się pod jego opieką, a raport z tych prac przedstawia co najmniej raz do roku sądowi.

Źródło: Prawneinfo.pl