Weksle in blanco w kodeksie pracy

Weksle in blanco

Przy podpisywaniu umowy o pracę, pracodawca może uzależnić fakt jego zatrudnienia od tego, czy zdecyduje się on na podpisanie weksla pracowniczego. Oficjalnie, pracodawca w ten sposób chce zabezpieczyć własne interesy i chronić się przed szkodliwymi dla swojej firmy praktykami niektórych pracowników. Weksel in blanco, bo właśnie o takich wekslach jest mowa w odniesieniu do weksli pracowniczych, jest rodzajem „lojalki”. Pracownik na koszt pracodawcy może uczestniczyć w wielotygodniowych szkoleniach, pociągających za sobą wysokie koszty. Weksel pracowniczy pozwala na zapobieżenie takim sytuacjom, w których pracownik po skorzystaniu ze szkoleń, rezygnuje z pracy i zatrudnia się u konkurencji, która nie musi ponosić dodatkowych kosztów zatrudnienia pracownika.

Pracodawcy oficjalnie twierdzą, że weksel pracowniczy jest standardowym zabezpieczeniem dla pracodawcy, choć na próżno można szukać informacji o takich zabezpieczeniach w Kodeksie pracy. Jedynie w orzeczeniach Sądu Najwyższego można znaleźć informacje, że właściwie weksle pracownicze in blanco nie mają mocy prawnej. Niemniej jednak, orzecznictwo Sądu Najwyższego niestety nie jest wiążące we wszystkich sprawach. Rząd Platformy Obywatelskiej co prawda mówił o konieczności wprowadzenia do prawa pracy zakazu stosowania weksli pracowniczych, ale jak dotychczas nie pojawiły się żadne tego typu zmiany.

Pracownicy podpisują weksle chcą otrzymać etat, ale jednocześnie narażają się na nieprzyjemności, bowiem weksel in blanco może być wypełniony przez pracodawcę w dowolnej chwili, dowolną kwotą pieniędzy, niekoniecznie ustaloną z pracownikiem.

Jeśli pracodawca w sposób nieuczciwy wykorzystał weksel pracowniczy, na niekorzyść pracownika, ten może skierować sprawę do sądu, dochodząc nieważności weksla, ale tylko wówczas, gdy zatrudniony był na podstawie umowy o pracę, regulowanej przepisami Kodeksu pracy. Takich możliwości nie będą mieć pracownicy podpisujący weksle in blanco na żądanie pracodawcy, ale zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie są oni bowiem chronieni przepisami prawa pracy i podpisując weksel in blanco dają swobodę jego wypełnienia przez pracodawcę. Weksel przekazywany jest do komornika, a ten ściąga od wystawcy całą należność dla pracodawcy. Nadużycia w zakresie weksli in blanco w stosunkach pracy są punktem zainteresowania resoru pracy.

Źródło: Prawneinfo.pl